วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แนะนำตนเองต่ออาจารย์ดร.แสงรุนีย์ มีพร วิชานโยบายและการวางแผน

ดร.แสงรุนีย์  มีพร
                                                  วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

นำเสนองานกลุ่มของดร.แสงรุนีย์

 
การนำเสนองานความเป็นนักบริหารมืออาชีพ กลุ่มที่ 1

การนำเสนองานความเป็นนักบริหารมืออาชีพ กลุ่มที่ 2การนำเสนองานความเป็นนักบริหารมืออาชีพ กลุ่มที่3
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2554

ร้อยรักษ์ประเพณีไทย

นักศึกษารุ่นที่ 3
รดน้ำดำหัว ท่าน ดร.แสงรุนีย์  มีพร
10 เมษายน 2554 ณ โรงเรียนพุทไธสง 
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย

นายวิพัฒน์  แสนเจ๊ก
ประธานนักศึกษารุ่นที่ 3 รดน้ำขอพร ท่าน ดร.แสงรุนีย์  มีพร

                          รวบรวม  :  นิตติยา  ปรึกไธสง 
                          ภาพ       :  พิชัย  บุตรงาม